/    /  Nastavnički smjer

Stručni naziv koji se stiče je  Magistar matematike – nastavnički smjer.

Pravila studija

Studij traje dvije akademske godine (tj. četiri semestara) i nosi 120 ECTS bodova. Kandidati za upis na ovaj studijski program moraju imati završen I ciklus srodnog studija.

Nastavni proces organiziran je kroz predavanje, auditorne i laboratorijske vježbe. Prije početka prvog semestra studenti se opredjeljuju za jednu od dvije grupe od po četiri izborna predmeta (usmjerenje matematika ili usmjerenje matematika i informatika) u cjelosti u skladu sa izraženim interesom studenta. Vijeće Odsjeka za matematiku može po potrebu u skladu sa kadrovskim i materijalnim resursima zamijeniti neki predmet u listi za usmjerenje matematika ili usmjerenje matematika i informatika sa nekim drugim predmetom sa I ili II ciklusu studija na Odsjeku za matematiku sa odgovarajućim brojem ECTS kredita.

Pored toga Vijeće Odsjeka za matematiku svake akademske godine usvaja listu mogućih izbornih predmeta za svaku od četiri liste izbornih predmeta (Izborni predmet 1, 2, 3 i 4) za prva tri semestra i odlučuje o realizaciji istih u skladu sa trenutnim kadrovskim i materijalnim resursima te potrebama i interesu studenata.

Studenti mogu birati za izborni predmet onaj predmet koji nije do tada položen u sklopu nastavnog plana i programa na I ciklusu studija kojeg je student završio. Ako je neki od obaveznih predmeta položen u toku I ciklusa studija Vijeće Odsjeka za matematiku može odrediti odgovarajući zamjenski predmet iz liste postojećih predmeta na I i II ciklusu studija Odsjeka za matematiku koji će student polagati i koji nosi minimalno ECTS kredita koliko je nosio predmet koji se zamjenjuje.

Prije upisa u IV semestar student se (u pismenoj formi)  student, u dogovoru sa nastavnikom (budućim mentorom završnog rada) i uz saglasnost vijeća Odsjeka opredjeljuje se (u pismenoj formi) i za temu magistarskog rada.

Nastavni plan i program za "Nastavnički smjer" (vrijedi za studente upisane od akademske 2019./20. godine)

Šifra Naziv predmeta Semestar I ECTS
EDU 411 Metodika nastave matematike II 2+2+0 5
EDU 421 Metodička praksa iz matematike u osnovnoj školi 1+0+2 5
EDU 431 Metodička praksa iz matematike u srednjoj školi 1+0+2 5
EDU 441 Primjena računara u nastavi 2+0+2 5
PMAT 330 Geometrija II
[usmjerenje matematika i informatika]
2+2+0 5
PMAT 436 Projektivna geometrija
[usmjerenje matematika]
2+2+0 5
Izborni predmet 1 min 5
Šifra Naziv predmeta Semestar II ECTS
EDU 451 Metodika nastave matematike III 2+2+0 6
EDU 461 Inkluzivno obrazovanje 2+1+0 5
EDU 491 Metodika nastave informatike II
[usmjerenje matematika i informatika]
2+0+2 5
EDU 482 Metodička praksa iz informatike u osnovnoj školi
[usmjerenje matematika i informatika]
1+0+2 5
EDU 483 Metodička praksa iz informatike u srednjoj školi
[usmjerenje matematika i informatika]
1+0+3 5
PMAT 370 Uvod u funkcionalnu analizu
[usmjerenje matematika]
2+2+0 5
PMAT 380 Teorija mjere i integracije
[usmjerenje matematika]
3+2+0 5
EDU 481 Metodička praksa iz matematike u srednjoj školi II
[usmjerenje matematika]
1+0+3 5
Izborni predmet 2 min4
Šifra Naziv predmeta Semestar III ECTS
EDU 511 Metodologija istraživanja u nastavi  2+0+1 5
EDU 531 Historija matematike 2+0+0 5
EDU 521 Odabrana poglavlja iz pedagogije 2+1+0 5
Izborni predmet 3 min 7
Izborni predmet 4 min 8
Šifra Naziv predmeta Semestar IV ECTS
EDU 560 Magistarski rad 20+0+0 30

Vijeće Odsjeka za matematiku svake akademske godine usvaja listu mogućih izbornih predmeta za svaku od četiri liste izbornih predmeta (Izborni predmet 1, 2, 3 i 4) za prva tri semestra i odlučuje o realizaciji istih u skladu sa trenutnim kadrovskim i materijalnim resursima te potrebama i interesu studenata.

Šifra Naziv predmeta P+A+LV ECTS
AMAT 310 Operaciona istraživanja  3+2+0 5
PMAT 340 Analiza IV 3+3+0 6
CS 340 Razvoj softvera 3+0+2 5
CS 120 Računarski sistemi 3+3+0 5
CS 330 Baze podataka 3+0+2 5
CS 320 Web programiranje 2+0+2 5

Vijeće Odsjeka za matematiku svake akademske godine usvaja listu mogućih izbornih predmeta za svaku od četiri liste izbornih predmeta (Izborni predmet 1, 2, 3 i 4) za prva tri semestra i odlučuje o realizaciji istih u skladu sa trenutnim kadrovskim i materijalnim resursima te potrebama i interesu studenata.

Šifra Naziv predmeta P+A+LV ECTS
PMAT 380 Teorija mjere i integracija  3+2+0 5
PMAT 370 Uvod u funkcionalnu analizu  2+2+0 5
PMAT 385 Odabrana poglavlja algebre 2+2+0 5
AMAT 380 Teorija grafova 3+2+0 6
CS 380 Uvod u kompjutersku geometriju  2+0+2 4
CS 385 Razvoj mobilnih aplikacija 2+0+2 5

Vijeće Odsjeka za matematiku svake akademske godine usvaja listu mogućih izbornih predmeta za svaku od četiri liste izbornih predmeta (Izborni predmet 1, 2, 3 i 4) za prva tri semestra i odlučuje o realizaciji istih u skladu sa trenutnim kadrovskim i materijalnim resursima te potrebama i interesu studenata.

Šifra Naziv predmeta P+A+LV ECTS
AMAT 525 Integralne jednadžbe sa primjenama  3+2+0 7
AMAT 440 Diferentne jednadžbe i diskretni dinamički sistemi  3+2+0 7
PMAT 537 Odabrana poglavlja kombinatorike 3+2+0 7
PMAT 435 Harmonijska analiza 3+2+0 7
CS 533 Metaheuristike 3+0+2 7
CS 535 Napredne baze podataka 2+1+2 7

Vijeće Odsjeka za matematiku svake akademske godine usvaja listu mogućih izbornih predmeta za svaku od četiri liste izbornih predmeta (Izborni predmet 1, 2, 3 i 4) za prva tri semestra i odlučuje o realizaciji istih u skladu sa trenutnim kadrovskim i materijalnim resursima te potrebama i interesu studenata.

Šifra Naziv predmeta P+A+LV ECTS
PMAT 425 Fourierova transformacija i waveleti  3+2+0 8
PMAT 510 Algebarske krive 3+2+0 8
AMAT 510 Integralne transformacije sa primjenama  3+2+0 8
EDU 530 Metodika rada sa nadarenim učenicima 3+2+0 8
CS 430 Formalne metode i izračunljivost 3+2+0 8
CS 410 Teorija kodiranja i informacija 3+2+0 8