/  Naučni kolokvij
Voditeljica kolokvija: Prof.dr. Almasa Odžak

Naučni kolokvij Odsjeka za matematiku