/    /  Opći smjer

Studij traje dvije akademske godine (tj. četiri semestara), 120 ECTS bodova. Kandidati za upis na ovaj studijski program moraju imati završen I ciklus srodnog studija. Stručni naziv koji se stiče je  Magistar matematike.

Pravila studiranja na II ciklusu studija

Nastava za svaki od smjerova se izvodi u trajanju od četiri semestra i to su: I, II, II i IV. Svaki od smjerova u svakome od semestara I,II i III ima po 4 predmeta a u IV semestru se radi magistarski rad.

Svaki od predmeta je jednosemestralan, bodovan 7-9 ECTS bodova (kredita) i zastupljen sa  5 časova sedmično efektivne nastave stim što broj časova predavanja i broj časova vježbi, kao i vrstu časova vježbi određuje nastavnik koji je odgovoran za taj predmet zavisno od prirode predmeta. Svi predmeti iz I i II  semestra su obavezni kao i dva predmeta iz trećega semestra. Dva predmet iz III semestra  su izborni koji su vezani sa temom magistarskog rada.

Dva izborna predmeta i magistarski rad (koji nosi 30 ECTS bodova) skupa nose minimalno 47 ECTS bodova, što je više 1/3 od ukupnog broja bodova cijelog II ciklusa obrazovanja. Oni definišu stepen poštovanja želje i individualne sklonosti svakoga od studenata pojedinačno. Obavezni predmeti za svaki od smjerova nose ukupno 76 ECTS bodova, što je 2 / 3 od ukupnog broja bodova II ciklusa obrazovanja. Oni određuju stepen definisanosti profila stručnjaka za dati smjer.

Prije upisa u III semestar student se (u pismenoj formi) opredjeljuje za izborne predmete 1 i 2 sa liste izbornih predmeta za odgovarajući smjer. Također, prije upisa u III semestar student, u dogovoru sa nastavnikom (budućim mentorom završnog rada) i uz saglasnost vijeća Odsjeka opredjeljuje se (u pismenoj formi) i za temu magistarskog rada.

Nastavni plan i program za "Opći smjer" (vrijedi za studente upisane od akademske 2016./17. godine)

Šifra Naziv predmeta Semestar I ECTS
AMAT 420 Parcijalne diferencijalne jednadžbe  3+2+0 8
PMAT 435 Harmonijska analiza 3+2+0 7
PMAT 440 Komutativna algebra 3+2+0 8
PMAT 445 Specijalne funkcije 3+2+0 7
Šifra Naziv predmeta Semestar II ECTS
PMAT 470 Funkcionalna analiza 3+2+0 8
PMAT 480 Diferencijalna geometrija 3+2+0 7
PMAT 485 Teorija reprezentacija grupa  3+2+0 7
PMAT 490 Analitička teorija brojeva 3+2+0 8
Šifra Naziv predmeta Semestar III ECTS
PMAT 510 Algebarske krive 3+2+0 8
PMAT 520 Algebarska teorija brojeva  3+2+0 8
Izborni predmet 1 min 7
Izborni predmet 2 min 7
Šifra Naziv predmeta Semestar IV ECTS
AMAT 560 Magistarski rad 20+0+0 30