/    /  Matematičke nauke u jugoistočnoj Evropi

Stručni naziv koji se stiče je Doktor matematičkih nauka ili Doktor kompjuterskih nauka/znanosti

Nastavni plan i program za III ciklusa studija “Matematičke nauke u jugoistočnoj Evropi” (vrijedi za studente upisane od akademske 2021./22. godine)

(Nastavni planovi i programi koji je vrijedio za studente upisane do akademske 2020./2021. godine)

Šifra Naziv predmeta Br. kontakt sati ECTS
EDU 605 Metodologija istraživanja i akademske vještine 30 10
Izborni predmet 1 30 10
Izborni predmet 2 30 10
Šifra Naziv predmeta Br. kontakt sati ECTS
Izborni predmet 3 30 10
Izborni predmet 4 30 10
Izborni predmet 5 30 10
Šifra Naziv predmeta Br. kontakt sati ECTS
Rad na doktorskoj disertaciji-Doktorski seminar 30
Šifra Naziv predmeta Br. kontakt sati ECTS
Rad na doktorskoj disertaciji 30
Šifra Naziv predmeta Br. kontakt sati ECTS
Rad na doktorskoj disertaciji 30
Šifra Naziv predmeta Br. kontakt sati ECTS
Odbrana doktorske disertacije 30

Pravila studiranja na III ciklusu studija

U I semestru svi kandidati su obavezni  polagati predmet “Metodologija istraživanja i akademske vještine“  i dva predmeta, iz ponuđene liste predmeta za I semestar, koje će za svakog kandidata odrediti VDS Odsjeka za matematiku, a u skladu sa istraživačkim interesima kandidata. U II semestru kandidat polaže tri predmeta iz ponuđene liste predmeta za II semestar, koje će za svakog kandidata odrediti VDS Odsjeka za matematiku, a u skladu sa istraživačkim interesima kandidata. U III semestru, kandidat je obavezan odbraniti „Doktorski seminar“ kod supervizora /potencijalnog mentora koji nosi 30 ECTS i koji je vezan za rad na doktorskoj disertaciji, što se imenuje kao “Rad na doktorskoj disertaciji – Doktorski seminar”. Doktorski seminari se ne ocjenjuju, već se njegova uspješna odbrana verifikuje u indeksu.

U IV i V semestru kandidat radi na radnoj verziji doktorske disertacije što se imenuje kao “Rad na doktorskoj disertaciji” sto verifikuje mentor u indeksu svojim potpisom, i što nosi po 30 ECTS po semestru, bez ocjene.

U VI semestru kandidat na ime izrade i odbrane doktorske disertacije stiče pravo na 30 ECTS , što verifikuje mentor svojim potpisom .

Kandidat tokom trajanja doktorskog studija može kod jednog nastavnika polagati najviše dva predmeta.

Kandidat stiče jedno od zvanja predvidenih Zakonom, a u skladu sa oblasti kojoj pripada tema njegove doktorske disertacije