/    /  Kompjuterske nauke

Studij traje dvije akademske godine (tj. četiri semestara), 120 ECTS bodova. Kandidati za upis na ovaj studijski program moraju imati završen I ciklus srodnog studija. Stručni naziv koji se stiče je  Magistar matematike – softversko inženjerstvo

Pravila studiranja na II ciklusu studija

Nastava za svaki od smjerova se izvodi u trajanju od četiri semestra i to su: I, II, II i IV. Svaki od smjerova u svakome od semestara I,II i III ima po 4 predmeta a u IV semestru se radi magistarski rad.

Svaki od predmeta je jednosemestralan, bodovan 7-9 ECTS bodova (kredita) i zastupljen sa najviše 5 časova sedmično efektivne nastave stim što broj časova predavanja i broj časova vježbi, kao i vrstu časova vježbi određuje nastavnik koji je odgovoran za taj predmet zavisno od prirode predmeta. Svi predmeti iz I i II  semestra su obavezni kao i dva predmeta iz trećega semestra. Dva predmet iz III semestra  su izborni koji su vezani sa temom magistarskog rada.

Dva izborna predmeta i magistarski rad (koji nosi 20 ECTS bodova) skupa nose minimalno 47 ECTS bodova, što je više 1/3 od ukupnog broja bodova cijelog II ciklusa obrazovanja. Oni definišu stepen poštovanja želje i individualne sklonosti svakoga od studenata pojedinačno. Obavezni predmeti za svaki od smjerova nose ukupno 76 ECTS bodova, što je 2 / 3 od ukupnog broja bodova II ciklusa obrazovanja. Oni određuju stepen definisanosti profila stručnjaka za dati smjer.

Prije upisa u III semestar student se (u pismenoj formi) opredjeljuje za izborne predmete 1 i 2 sa liste izbornih predmeta za odgovarajući smjer. Također, prije upisa u III semestar student, u dogovoru sa nastavnikom (budućim mentorom završnog rada) i uz saglasnost vijeća Odsjeka opredjeljuje se (u pismenoj formi) i za temu magistarskog rada.

Nastavni plan i program za smjer "Teorijska kompjuterska nauka" (vrijedi za studente upisane od akademske 2023./2024. godine)

Šifra Naziv predmeta Semestar I ECTS
CS 410 Teorija kodiranja i informacija  3+2+0 8
CS 523 Neuronske mreže 3+0+2 7
CS 537 Paralelno računanje i optimizacija 3+0+2 8
CS 440 Kompjutaciona geometrija 3+0+2 7
Šifra Naziv predmeta Semestar II ECTS
CS 465 Kompjuterska grafika 3+0+2 8
CS 470 Matematičke metode u obradi i analizi digitalnih slika  3+0+2 7
CS 475 Vještačka inteligencija 2+2+1 7
CS 480 Napredni algoritmi i strukture podataka 3+0+2 8
Šifra Naziv predmeta Semestar III ECTS
CS 510 Softverski inženjering  2+2+1 8
CS 520 Kompjuterska vizija 3+0+2 8
Izborni predmet 1 min 7
Izborni predmet 2 min 7
Šifra Naziv predmeta Semestar IV ECTS
Magistarski rad 20+0+0 30