/  Zašto studirati matematiku i kompjuterske nauke?
Zašto studirati na Odsjeku za matematičke i kompjuterske nauke Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Razvoj i studijski programi na Odsjeku za matematiku

Matematika
Odsjek za matematiku zašto studirati

Još od samog osnivanja Filozofskog fakulteta 1950. godine, koji je djelovao kao jedinstvena nastavno-naučna cjelina sa Prirodno-matematičkim fakultetom, Matematika je bila jedna od osam studijskih grupa na tom fakultetu.

Prirodno-matematički fakultet  je  osnovan 1960. godine, odlukom nadležnog organa Narodne Republike Bosne i Hercegovine (Službeni list broj 50/60) o  izdvajanju prirodno-matematičkog odsjeka  iz Filozofskog fakulteta, čime postaje  samostalna naučno-nastavna ustanova, koja objedinjava prirodne i matematičke nauke.

Danas je Prirodno-matematički fakultet organizaciona jedinica Univerziteta u Sarajevu koja daje ogroman doprinos u naučnoj prepoznatljivosti i vidljivosti Univerziteta u Sarajevu, ne samo u regionalnim nego i u globalnim svjetskim okvirima, o čemu svjedoče naučni uspjesi naših bivših studenata koji su sadašnji  zaposlenici Prirodno-matematičkog fakulteta ili su zaposlenici renomiranih univerziteta i insititucija diljem svijeta.

U julu 2022. godine Odsjek za matematiku prerasta u Odsjek za matematičke i kompjuterske nauke te je jedan od pet odsjeka Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. U okviru obrazovne djelatnosti studentima se nude veoma kvalitetni sadržaji iz oblasti matematičkih i kompjuterskih nauka i informacionih tehnologija.

Od akademske 2005/2006. godine studij na Odsjeku je organiziran po sistemu 3+2+3 (I+II+III ciklus, 180+120+180 ECTS bodova) u skladu sa bolonjskim principima organizacije visokog obrazovanja.

Prvi i drugi ciklus studija

Na I ciklusu (II ciklusu) studija koji traje 3 (2) godine, tj 6 (4) semestara, student se može opredijeliti za jedan od sljedećih 5 smjerova:

Treći ciklus studija ili doktorski studij traje 3 godine (6 semestara) i vodi do zvanja doktor matematičkih nauka i doktor kompjuterskih nauka.

Stručni studij

Pored I, II i III ciklusa studija od akademske 2018/2019. godine u saradnji sa BitAlijansom pokrenut je dvogodišnji stručni studij “Informacione tehnologije”. Stručni studij traje 4 semestra sa ukupno 16 obaveznih predmeta te Industrijskom praksom i Završnim projektom, ostvarujući tako minimalno 120 ECTS kredita.

Ovaj programski studij ima za cilj da omogući stručno usavršavanje i osposobljavanje kadra (programera) za potrebe IT kompanija kroz dvogodišnju stručnu obuku uz mogućnost prohodnosti studenata na I ciklus studija na smjeru Teorijska kompjuterska nauka.

Kandidati za upis na studijske programe prvog ciklusa i stručnog studija moraju imati završenu četverogodišnju srednju školu.

Ukoliko imate nedoumice i u dilemi ste šta upisati, a želite da po završetku studija imate osigurano zaposlenje, znajte da ste na pravom mjestu. Prvi ciklus studija matematike i kompjuterskih nauka i stručni studij informacionih tehnologija na Odsjeku za matematičke i kompjuterske nauke Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je definitivno pravi izbor.

Matematika kao naučna disciplina djeluje fascinirajuće i nalazi se na vrhu piramide znanja. Predstavlja skup ideja koje su i same za sebe lijepe i dovoljne da zaokupe ljudsku pažnju. Bez matematike skoro da i nije moguće zamisliti ni jednu ozbiljnu naučnu disciplinu. Spoj matematike, informacionih tehnologija i kompjuterskih nauka na Odsjeku je idealna kombinacija za sticanje znanja i kompetencija što one koji završe studij na Odsjeka za matematiku čini konkurentnim na tržištu rada iz oblasti matematičkih nauka, informacionih tehnologija i kompjuterskih nauka.

Svi studenti koji su završili studij matematike, informacionih tehnologija ili kompjuterskih nauka su zaposleni u školama, raznim kompanijama, zavodima, institucijama, IT firmama, osiguravajućim kućama, bankama i drugim finansijskim institucijama, a neki i na poznatim univerzitetima širom svijeta.

Univerzalnost znanja koja se stiču na Odsjeku za matematiku i široka primjena tih znanja je osnovna prednost naših studijskih programa. Možda, uz značaj matematike i kompjuterskih nauka, ne manje važan razlog, zašto studirati na Odsjeku za matematiku jeste: matematičari, informatičari i IT stručnjaci su među rijetkim koji i danas bez problema nalaze posao, pa čak i prije okončanja svog studija.

Nakon uspješnog završetka I ciklusa studija koji traje 3 godine student stiče jedno od sljedećih zvanja: bakalaureat/bachelor matematike, bakalaureat/bachelor matematike–nastavnički smjer, bakalaureat/bachelor matematike-matematika i informatika i bakalaureat/bachelor matematike – softvrsko inženjerstvo u zavisnost od smjera koji je odabrao. Nakon dodatne 2 godine II ciklusa studija studija, u zavisnosti od odabranog smijera, stiče se zvanje Magistar matematike, Magistar matematike – primijenjena matematika i Magistar matematike – softversko inženjerstvo. Stručni naziv koji se stiče nakon završenog stručnog studija “Informacione tehnologije” je Stručni specijalista iz informacionih tehnologija.

Značajan broj studenata koji su završili studij na Odsjeku za matematičke i kompjuterske nauke, bilo iz matematičkih ili kompjuterskih nauka, danas rade kao nastavnici, istraživači i vodeći stručnjaci na univerzitetima ili u prestižnim softverskim kompanijama, osiguravajućim zavodima i bankama, kako na području Bosne i Hercegovine, tako i u drugim zemljama u EU i šire. Određen broj studenata nakon  završenog I ili II ciklusa studija na Odsjeku za matematiku uspješno su nastavili postdiplomske i doktorske studije na najprestižnijim univerzitetima u EU i širom svijeta.

Studentima koji završe neki od studijskih programa na Odsjeka za matematičke i kompjuterske nauke otvaraju se brojne mogućnosti za posao. Odmah po završetku studija, a mnogi i u toku samog studija, lako pronalaze posao, a najbolji studenti imaju mogućnost zaposlenja na fakultetu kao asistenti. Studenti nastavnog smjera veoma lako pronalaze posao kao nastavnici ili profesori matematike i/ili informatike u osnovnim i srednjim školama, s obzirom da je taj kadar deficitaran. Studentima ostalih smjerova nudi se veliki broj mogućih mjesta gdje mogu naći posao izvan prosvjete kao što su: banke, IT kompanije, finansijske ustanove, osiguravajući zavodi i brojni instituti koji imaju potrebu za matematičkim modeliranjem. Studenti, koji završe studij na Odsjeku za matematiku, pokazali su se kao dobri stručnjaci u brojnim obrazovnim i naučnim institucijama, te privrednim subjektima.

Kandidati, koji se opredijele za upis na neki od studijskih programa na Odsjeku za matematičke i kompjuterske nauke, moraju imati završenu četverogodišnju srednju školu. Nije predviđen prijemni ispit. Rangiranje kandidata se vrši na osnovu općeg uspjeha, ocjena iz relevantnih predmeta (matematika, maternji jezik, engleski jezik i informatika) i takmičenja.

Zašto studirati na Odsjeku za matematičke i kompjuterske nauke Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Uslovi za upis i kriteriji.

Matematika

Kandidati, koji se opredijele za upis na neki od studijskih programa na Odsjeku za matematičke i kompjuterske nauke, moraju imati završenu četverogodišnju srednju školu.

Nije predviđen prijemni ispit.

Rangiranje kandidata se vrši na osnovu općeg uspjeha, ocjena iz relevantnih predmeta (matematika, maternji jezik, engleski jezik i informatika) i takmičenja.

Na kraju još jednom da naglasimo, uz značaj matematike i kompjuterskih nauka, o kojima je do sada bilo riječi, postoji samo još jedan, ne manje važan razlog, zašto studirati matematiku, informacione tehnologije iIi kompjuterske nauke na Odsjeku za matematiku: matematičari, informatičari i IT stručnjaci su među rijetkima koji i danas bez problema nalaze posao.

pmf odsjek za matematiku zašto studirati matematiku druga slika