Studij traje tri akademske godine (tj. šest semestara), 180 ECTS bodova. Kandidati za upis na ovaj studijski program moraju imati završenu četverogodišnju srednju školu. Student koji u prvoj godini ostvare najmanje 54 ECTS studijskih bodova ili ako ima nepoložen jedan ispit koji nosi više od 6 ECTS bodova može upisati drugu godinu studija. Treću godinu studija može upisati samo student koji je položili sve ispite iz prve godine studija, te u drugoj godini ostvare najmanje 54 ECTS studijskih bodova ili ima nepoložen jedan ispit  koji nosi više od 6 ECTS bodova.

Glavni cilj studija je da pruži studentima znanje i vještine koje ih kvalificiraju za pristup drugom ciklusu studiju i omogućavaju im da rade kao bakalaureati matematike općeg smjera. Stecena znanja i vještine nositeljima diploma omogućavaju učešce u stručnom radu iz oblasti matematike i pripremu za naučno-istraživački rad u različitim oblastima matematike. Studenti tokom studija stiču znanja i kompetencije iz različitih oblasti teorijske matematike i njenih primjena. Kursevi predviđeni planom i programom omogućavaju i sticanje znanja iz osnova informacionih sistema i algebarskih računarskih paketa. Zavisno od odabira izbornih predmeta studenti imaju mogućnost steći dodatna znanja iz različitih oblasti matematike, metodike nastave ili kompjuterskih nauka.

Ishodi učenja koji su specifični za matematiku

Nositelji diplome su u stanju da:

 • formulišu i riješe probleme iz opće matematike na nivou tipičnih uvodnih kurseva iz matematike,
 • formulišu i riješe problem iz osnova različitih oblasti teorijske matematike, kao što su analiza, algebra i geometrija, kao i osnova primijenjene matematike,
 • prate i čitaju sadržaje naprednijih kurseva i seminara iz oblasti teorijske matematike,
 •  koriste neke standardne algebarske računarske pakete.

Generički ishodi učenja

Od nositelja diploma se očekuje da:

 • razviju vještine analiziranja i rješavanja problema,
 • razviju istraživačke vještine,
 • su u stanju da uspješno prenesu svoje ideje koristeći različite medije,
 • koriste računare u razlicitim kontekstima,
 • su u stanju da rade nezavisno kao i u timu,
 • efikasno koriste operativne sisteme, kao i računarske aplikacije iz oblasti obrade teksta, tabelarnih proračuna i poslovne grafike,
 •  koriste literaturu na engleskom i drugim stranim jezicima koja se odnosi na matematiku.

Diploma bakalaureata matematike općeg smjera kvalifikuje nositelja da radi kao bakalaureat matematike u istraživačkim institutima i visoko-obrazovnim institucijama, kao i u drugim firmama i institucijama koje zapošljavaju bakalaureate matematike. Uz položene kurseve iz pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke oblasti nastavnog smjera prvog ciklusa studija Odsjeka za matematiku, nositelj diplome je osposobljen da samostalno izvodi nastavu iz matematičkih predmeta u osnovnim školama.


Stručni naziv koji se stiče je Bakalaureat/Bachelor matematike

 

Nastavni plan i program za "Opći smjer"
 (vrijedi za studente upisane od akademske 2016./17. godine)

(Nastavni planovi i programi za studente upisane do akademske 2015./2016. godine)

ŠIFRA NAZIV PREDMETA SEMESTAR I ECTS
PMAT 110 Elementarna matematika 2+2+0 4
PMAT 120 Analiza I 4+4+0 9
PMAT 130 Uvod u matematiku 3+2+0 5
PMAT 140 Linearna algebra I 3+2+0 5
CS 110 Programiranje I 2+2+2 7

ŠIFRA NAZIV PREDMETA SEMESTAR II ECTS
PMAT 160 Analitička geometrija 2+2+0 6
PMAT 170 Analiza II 4+4+0 8
PMAT 180 Elementarna teorija brojeva 2+2+0 4
PMAT 185 Diskretna matematika 2+2+0 6
PMAT 190 Linearna algebra II 3+2+0 6

ŠIFRA NAZIV PREDMETA SEMESTAR III ECTS
PMAT 210 Teorija skupova 2+2+0 4
PMAT 220 Teorija vjerovatnoće 2+2+0 4
PMAT 230 Analiza III 4+3+0 7
AMAT 210 Diferencijalne jednadžbe 3+2+0 6
AMAT 220 Numerička matematika 2+0+2 5
CS 230 Algebarski računarski paketi 2+0+2 4

ŠIFRA NAZIV PREDMETA SEMESTAR IV ECTS
AMAT 260 Statistika I 2+1+2 5
PMAT 260 Geometrija I 3+2+0 5
PMAT 270 Topologija 2+2+0 5
PMAT 280 Kombinatorika 2+2+0 5
AMAT 270 Parcijalne diferencijalne jednadžbe 3+2+0 5
------------- Izborni predmet 1 ------------ min 5

ŠIFRA NAZIV PREDMETA SEMESTAR V ECTS
PMAT 310 Algebra I 3+3+0 6
EDU 310 Historija matematike 2+0+0 4
PMAT 330 Geometrija II 2+2+0 5
PMAT 320 Kompleksna analiza I 3+3+0 6
PMAT 340 Analiza IV 3+3+0 6
------------- Izborni predmet 2 ------------ min 3

ŠIFRA NAZIV PREDMETA SEMESTAR VI ECTS
PMAT 380 Teorija mjere i integracije 3+2+0 5
PMAT 370 Uvod u funkcionalnu analizu 2+2+0 5
PMAT 390 Kompleksna anliza II 2+2+0 5
PMAT 360 Algebra II 3+3+0 5
PMAT 365 Uvod u diferencijalnu geometriju 2+2+0 5
------------- Izborni predmet 3 --------------- min 5

Izborni predmeti


Zašto studirati matematiku?


Matematika kao naučna discipina djeluje fascinirajuće i nalazi se na vrhu piramide znanja. Predstavlja skup ideja koje su i same za sebe lijepe i dovoljne da zaokupe ljudsku pažnju. Bez matematike skoro da i nije moguće zamisliti ni jednu ozbiljnu naučnu disciplinu.

Matematika zauzima veoma važno mjesto u savremenoj nauci gdje se često veoma složeni i teški problemi rješavaju svođenjem na matematičke izraze, formule i jednačine čijim rješavanjem se dolazi do rješenja.

Mogućnosti zaposlenja za svršene studente Odsjeka za matematiku su brojne, tako da gotovo svi studenti odmah po završetku studija brzo nalaze zaposlenje. Najboljim studentima se nudi mogućnost zaposlenja na Fakultetu. Studenti nastavnog smjera veoma lako pronalaze zaposlenje kao nastavnici ili profesori matematike i/ili informatike u osnovnim i srednjim školama, a studentima ostalih smjerova nudi se veliki broj mogućih mjesta gdje mogu naći zaposlenje izvan prosvjete, među kojima su: banke, softwareske kuće.

Možda, uz značaj matematike i informatike, o kojima je do sada bilo riječi postoji samo još jedan, ne manje važan razlog, zašto studirati matematiku: Matematičari i informatičari su rijetki stručnjaci koji i danas bez problema nalaze posao.