Studij traje tri akademske godine (tj. šest semestara), 180 ECTS bodova. Kandidati za upis na ovaj studijski program moraju imati završenu četverogodišnju srednju školu.

Glavni cilj studija je da pruži studentima znanje i vještine koje ih kvalificiraju za pristup drugom ciklusu studija i omogućavaju im da rade kao bakalaureati matematike nastavnog smjera. Studenti tokom studija stiču znanja i kompetencije iz različitih oblasti matematike koji im omogućavaju spoznaju potrebnih matematičkih sistema na svim nivoima integracije i to u širokom dijapazonu odgovarajućih problema. Studenti takode stiču znanja iz grupe pedagoško-psihoških i metodičko-didaktičkih predmeta i tokom studija obavljaju metodičku praksu iz matematike u osnovnoj školi. Tokom prakse studenti prate pripremu i izvođenje nastave nastavnika-mentora i samostalno pripremaju i realiziraju određni broj nastavnih sati. Zavisno od odabira izbornih predmeta studenti imaju mogućnost steći dodatna znanja iz različitih oblasti matematike, metodike nastave ili kompjuterskih nauka.

Ishodi učenja koji su specifični za matematiku

Nositelji diplome su u stanju da:

 • formulišu i riješe probleme iz opće matematike na nivou tipičnih uvodnih kurseva iz matematike,
 • formulišu i riješe probleme iz osnova različitih oblasti teorijske matematike, kao što su analiza, algebra i geometrija, kao i osnova primijenjene matematike.

Ishodi ucenja koji su specificni za izvodenje nastave iz matematike

Nositelji diplome su u stanju da:

 • efikasno interpretiraju upute u nastavnim planovima i programima osnovnih škola pri planiranju časova iz matematike,
 • kombinuju različite nastavne metode i izvore informacija sa ciljem osiguranja kvaliteta časova iz matematike,
 • koriste različite tehnike vrednovanja znanja i uskladuju ih sa poučavanjem i ciljevima učenja,
 • implementiraju jednostavne projekte iz matematike.

Generički ishodi učenja

Od nositelja diploma se očekuje da:

 • razviju vještine analiziranja i rješavanja problema,
 • razviju istraživačke vještine,
 • su u stanju da uspješno prenesu svoje ideje koristeći različite medije,
 • koriste računare u razlicitim kontekstima,
 • su u stanju da rade nezavisno kao i u timu,
 • efikasno koriste operativne sisteme, kao i računarske aplikacije iz oblasti obrade teksta, tabelarnih proračuna i poslovne grafike,
 • koriste literaturu na engleskom i drugim stranim jezicima koja se odnosi na matematiku.

Diploma bakalaureata matematike nastavnog smjera kvalifikuje nositelja za samostalno izvođenje nastave iz matematičkih predmeta u osnovnim školama.


Stručni naziv koji se stiče je Bakalaureat/Bachelor matematike - nastavnički smjer

 

Nastavni plan i program za "Nastavnički smjer (matematika)"
 (vrijedi za studente upisane od akademske 2019./20. godine)

(Nastavni planovi i programi za studente upisane do akademske 2015./2016. godine)

(Nastavni planovi i programi za studente upisane do akademske 2019./2020. godine)

ŠIFRA NAZIV PREDMETA SEMESTAR I ECTS
PMAT 110 Elementarna matematika 2+2+0 4
PMAT 120 Analiza I 4+4+0 9
PMAT 130 Uvod u matematiku 3+2+0 5
PMAT 140 Linearna algebra I 3+2+0 5
CS 110 Programiranje I 2+2+2 7

ŠIFRA NAZIV PREDMETA SEMESTAR II ECTS
PMAT 160 Analitička geometrija 2+2+0 6
PMAT 170 Analiza II 4+4+0 8
PMAT 180 Elementarna teorija brojeva 2+2+0 4
PMAT 185 Diskretna matematika 2+2+0 6
PMAT 190 Linearna algebra II 3+2+0 6

ŠIFRA NAZIV PREDMETA SEMESTAR III ECTS
PMAT 210 Teorija skupova 2+2+0 4
PMAT 220 Teorija vjerovatnoće 2+2+0 4
PMAT 230 Analiza III 4+3+0 7
AMAT 210 Diferencijalne jednadžbe 3+2+0 6
AMAT 220 Numerička matematika 2+0+2 5
CS 230 Algebarski računarski paketi 2+0+2 4

ŠIFRA NAZIV PREDMETA SEMESTAR IV ECTS
AMAT 260 Statistika I 2+1+2 5
PMAT 260 Geometrija I 3+2+0 5
PMAT 270 Topologija 2+2+0 5
OTH 260 Engleski jezik 2+2+0 5
EDU 260 Pedagoška psihologija 2+2+0 5
EDU 270 DIdaktika 2+1+0 5

ŠIFRA NAZIV PREDMETA SEMESTAR V ECTS
PMAT 310 Algebra I 3+3+0 6
EDU 330 Nastava matematike za nadarene učenike 2+2+0 5
PMAT 330 Geometrija II 2+2+0 5
PMAT 320 Kompleksna analiza I 3+3+0 6
EDU 320 Pedagogija 2+2+0 5
EDU 310 Dokimologija 2+0+0 3

ŠIFRA NAZIV PREDMETA SEMESTAR VI ECTS
PMAT 355 Teorija brojeva 3+2+0 5
PMAT 365 Uvod u diferencijalnu geometriju 2+2+0 5
EDU 370 Metodika nastave matematike I 3+2+0 6
PMAT 375 Odabrana poglavlja geometrije 2+2+0 5
PMAT 360 Algebra II 3+3+0 6
-------------- Izborni predmet 1 ------------ min 3

Izborni predmeti


Zašto studirati matematiku?


Matematika kao naučna discipina djeluje fascinirajuće i nalazi se na vrhu piramide znanja. Predstavlja skup ideja koje su i same za sebe lijepe i dovoljne da zaokupe ljudsku pažnju. Bez matematike skoro da i nije moguće zamisliti ni jednu ozbiljnu naučnu disciplinu.

Matematika zauzima veoma važno mjesto u savremenoj nauci gdje se često veoma složeni i teški problemi rješavaju svođenjem na matematičke izraze, formule i jednačine čijim rješavanjem se dolazi do rješenja.

Mogućnosti zaposlenja za svršene studente Odsjeka za matematiku su brojne, tako da gotovo svi studenti odmah po završetku studija brzo nalaze zaposlenje. Najboljim studentima se nudi mogućnost zaposlenja na Fakultetu. Studenti nastavnog smjera veoma lako pronalaze zaposlenje kao nastavnici ili profesori matematike i/ili informatike u osnovnim i srednjim školama, a studentima ostalih smjerova nudi se veliki broj mogućih mjesta gdje mogu naći zaposlenje izvan prosvjete, među kojima su: banke, softwareske kuće.

Možda, uz značaj matematike i informatike, o kojima je do sada bilo riječi postoji samo još jedan, ne manje važan razlog, zašto studirati matematiku: Matematičari i informatičari su rijetki stručnjaci koji i danas bez problema nalaze posao.