/    /  Prof. dr. Hasnija Nurković
Prof. dr. Hasnija Nurković

IME I PREZIME:  Hasnija Nurkovići
AKADEMSKO ZVANJE:  Vanredni profesor
BROJ TELEFONA: +387 33 279 921
BROJ KABINETA: 403
E-MAIL:  hasnija.nurkovic@pmf.unsa.ba, 1512hana@gmail.com
KONSULTACIJE: Ponedjeljak: 1100 – 13:00, Srijeda: 11:00 – 13:00, Petak: 11:00 – 12:00

Odsjek za matematiku

Obrazovanje

 • Rođena u Skoplju, gdje je završila osnovnu i srednju školu.
 • Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini na odsjeku za filozofiju i socijologiju završila i stekla zvanje profesor filozofije i socijologije. Na istom fakultetu na odsjeku za Pedagogiju završilai stiče zvanje profesor pedagogije.
 • Na Filozofskom Fakultetu, Univerziteta u Tuzli završila je magistarske studije, te na istom fakultetu odbranila doktorsku disertaciju gdje je stekla pravo na naučni stepen DOKTOR HUMANISTIČKIH NAUKA IZ PODRUČJA PEDAGOGIJE.

Akademsko iskustvo

 • Na Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerziteta u Sarajevu, izabrana je 2012 godine trenutno je u zvanju vanrednog profesora, na pedagoškoj grupi predmeta.

Naučni radovi

 1. F. Rašidagić, N.Nurković, Dž.Imamović – Turković, H.Hadžibulić – Nurković, E.Nikšić, A. Kapo.Differences between morphological characteristics and motoriccapabilities of physicallyactive and inactivefemalestudents. Pedagogy of physical culture and sports, 2020;24(1):30-35. https://doi.org/10.15561/18189172.2020.010
 2. H.Hadžibulić-Nurković, SHOOL WITHOUT VIOLENCE (2019) UDK:343.91-053.6:376.58 250-269 Banja Luka
 3. S.Potić, H.Hadžibulić Nurković, INCLUSION OF CHILDREN WITH DEVELOPMENT IN DEVELOPMENT IN A VASPITAL EDUCATIONAL SYSTEM UDK:159.922.76:376.1 Banja Luka 2019
 4. F. Rasidagic, N. Nurkovic, Dz. Imamovic-Turković, H. Hadzibulic-Nurkovic, E. Niksic Acta Kinesiologica 13 (2019) Issue. 2: 74-79 DIFFERENCES BETWEEN MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND MOTORIC CAPABILITIES OF ACTIVE AND INACTIVE ATHLETIC STUDENTS Acta Kinesiologica 13 (2019) Issue. 2: 74-79
 5. Dž. Imamović-Turković, H. Hadžibulić-Nurković, F. Rašidagić, N. Nurković WHY DO STUDENTS NOT ATTEND LESSONS WITH SPECIAL REMARK TO PHYSICAL EDUCATION LESSONS ABSENCES, SPORTSKI LOGOS, SCIENTIFIC JOURNAL,(2019) vol.17, issue 31, Dzemal Bijedic University of Mostar, Faculty of Education Mostar, Department of Sport and Health
 6. M. Omerović, .Hadžibulić-Nurković, E.Bošnjaković,PEDAGOGICAL-SOCIAL METHODS FOR EDUKATION OF CHILDREN PRESIDENTIAL GIFTS VII htp://www.ris-dr.si 699-699 Maribor 2019
 7. N.Nurković, F. Rašidagić, DŽ. Imamović, H. Hadžibulić-Nurković ANALYSIS OF STUDENT ATTITUDES TOWARDS PHYSICAL EDUCATION LESSONS, SPORT SCIENCE – TRAVNIK, INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL OF KINESIOLOGY, VOL. 11, ISSUE 2. DECEMBER 2018. (CITATNA BAZA)