/    /  Mr. Amil Pečenković
Mr. Amil Pečenković

IME I PREZIME:  Amil Pečenković
AKADEMSKO ZVANJE:  Viši asistent
BROJ TELEFONA:  ++ 387 33 279 913
BROJ KABINETA:  436
E-MAIL:  amil_pecenkovic@yahoo.com
KONSULTACIJE: 

Obrazovanje

  • Decembra 2005. godine diplomirao na Odsjeku za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
  • U januaru 2015. stekao naučni stepen magistra matematičlih nauka na PMF-u Univerziteta u Sarajevu.

Akademsko iskustvo

  • Kao student izvodio demonstratorske vježbe na predmetu “Principi programiranja”
  • Radio kao profesor matematike u periodu 2006.-2007.
  • Izabran u zvanje asistenta 2007. godine na PMF-u Univerziteta u Sarajevu
  • Izabran u zvanje višeg asistenta 2015. godine na PMF-u Univerziteta u Sarajevu.

Naučni radovi

  1. Nacima Memić, Amil Pečenković, Difference operator and derivative on the dyadic field, Acta Mathematica Academiae Paedagogiace Nyíregyháziensis (AMAPN), 34(1), 2018.
  2. Nacima Memić and Amil Pečenković, On the L_1 norm of the Dirichlet kernel on the group of 2-adic integers, Acta Universitatis Apulensis 63, (2020) :123-130