Pravila studija

Studij traje dvije akademske godine (tj. četiri semestara) i nosi 120 ECTS bodova. Kandidati za upis na ovaj studijski program moraju imati završen I ciklus srodnog studija.

Nastavni proces organiziran je kroz predavanje, auditorne i laboratorijske vježbe. Prije početka prvog semestra studenti se opredjeljuju za jednu od dvije grupe od po četiri izborna predmeta (usmjerenje matematika ili usmjerenje matematika i informatika) u cjelosti u skladu sa izraženim interesom studenta. Vijeće Odsjeka za matematiku može po potrebu u skladu sa kadrovskim i materijalnim resursima zamijeniti neki predmet u listi za usmjerenje matematika ili usmjerenje matematika i informatika sa nekim drugim predmetom sa I ili II ciklusu studija na Odsjeku za matematiku sa odgovarajućim brojem ECTS kredita.

Pored toga Vijeće Odsjeka za matematiku svake akademske godine usvaja listu mogućih izbornih predmeta za svaku od četiri liste izbornih predmeta (Izborni predmet 1, 2, 3 i 4) za prva tri semestra i odlučuje o realizaciji istih u skladu sa trenutnim kadrovskim i materijalnim resursima te potrebama i interesu studenata.

Studenti mogu birati za izborni predmet onaj predmet koji nije do tada položen u sklopu nastavnog plana i programa na I ciklusu studija kojeg je student završio. Ako je neki od obaveznih predmeta položen u toku I ciklusa studija Vijeće Odsjeka za matematiku može odrediti odgovarajući zamjenski predmet iz liste postojećih predmeta na I i II ciklusu studija Odsjeka za matematiku koji će student polagati i koji nosi minimalno ECTS kredita koliko je nosio predmet koji se zamjenjuje.

Prije upisa u IV semestar student se (u pismenoj formi)  student, u dogovoru sa nastavnikom (budućim mentorom završnog rada) i uz saglasnost vijeća Odsjeka opredjeljuje se (u pismenoj formi) i za temu magistarskog rada.

Stručni naziv koji se stiče je  Magistar matematike - nastavnički smjer.

Nastavni plan i program za "Nastavnički smjer"
 (vrijedi za studente upisane od akademske 2019./20. godine)

(Nastavni planovi i programi za studente upisane do akademske 2015./2016. godine)

(Nastavni planovi i programi za studente upisane do akademske 2019./2020. godine)

ŠIFRA NAZIV PREDMETA SEMESTAR I ECTS
EDU 411 Metodika nastave matematike II 2+2+0 5
EDU 421 Metodička praksa iz matematike u osnovnoj školi 1+0+2 5
EDU 432 Metodička praksa iz matematike u srednjoj školi 1+0+2 5
EDU 441 Primena računara u nastavi 2+0+2 5
PMAT 330 Geometrija II
[usmjerenje matematika i informatika]
2+2+0 5
PMAT 375 Projektivna geometrija
[usmjerenje matematika]
2+2+0 5
-------------- Izborni predmet 1 ------------- min 5

ŠIFRA NAZIV PREDMETA SEMESTAR II ECTS
EDU 451 Metodika nastave matematike III 2+2+0 6
EDU 461 Inkluzivno obrazovanje 2+1+0 5
EDU 491 Metodika nastave informatike II
[usmjerenje matematika i informatika]
2+0+2 5
EDU 483 Metodička praksa iz informatike u osnovnoj školi
[usmjerenje matematika i informatika]
1+0+2 5
EDU 482 Metodička praksa iz informatike u srednjoj školi
[usmjerenje matematika i informatika]
1+0+3 5
PMAT 370 Uvod u funkcionalnu analizu
[usmjerenje matematika]
2+2+0 5
PMAT 380 Teorija mjere i integracije
[usmjerenje matematika]
3+2+0 5
EDU 481 Metodička praksa iz matematike u srednjoj školi II
[usmjerenje matematika]
1+0+3 5
------------- Izborni predmet 2 ------------ min 4

ŠIFRA NAZIV PREDMETA SEMESTAR III ECTS
EDU 511 Metodologija istraživanja u nastavi 2+0+1 5
EDU 531 Historija matematike 2+0+0 5
EDU 521 Odabrana poglavlja iz pedagogije 2+1+0 5
-------------- Izborni predmet 3 ---------- min 7
-------------- Izborni predmet 4 ---------- min 8

ŠIFRA NAZIV PREDMETA SEMESTAR IV ECTS
EDU 560 Magistarski rad 20+0+0 30
 

Vijeće Odsjeka za matematiku svake akademske godine usvaja listu mogućih izbornih predmeta za svaku od četiri liste izbornih predmeta (Izborni predmet 1, 2, 3 i 4) za prva tri semestra i odlučuje o realizaciji istih u skladu sa trenutnim kadrovskim i materijalnim resursima te potrebama i interesu studenata.

Izborni predmeti 1

ŠIFRA NAZIV PREDMETA P+AV+LV ECTS
AMAT 310 Operaciona istraživanja 3+2+0 5
PMAT 340 Analiza IV 3+3+0 6
CS 340 Razvoj softvera 3+0+2 5
CS 120 Računarski sistemi 3+3+0 5
CS 330 Baze podataka 3+0+2 5
CS 320 Web programiranje 2+0+2 5

Izborni predmeti 2

ŠIFRA NAZIV PREDMETA P+AV+LV ECTS
PMAT 380 Teorija mjere i integracija 3+2+0 5
PMAT 370 Uvod u funkcionalnu analizu 2+2+0 5
PMAT 385 Odabrana poglavlja algebre 2+2+0 5
AMAT 360 Teorija grafova 3+2+0 6
CS 380 Uvod u kompjutersku geometriju 2+0+2 4
CS 385 Razvoj mobilnih aplikacija 2+0+2 5

Izborni predmeti 3

ŠIFRA NAZIV PREDMETA P+AV+LV ECTS
AMAT 525 Integralne jednadžbe sa primjenama 3+2+0 7
AMAT 440 Diferentne jednadžbe i diskretni dinamički sistemi            3+2+0 7
PMAT 537 Odabrana poglavlja kombinatorike 3+2+0 7
PMAT 435 Harmonijska analiza 3+2+0 7
CS 533 Metaheuristike 3+0+2 7
CS 535 Napredne baze podataka      2+1+2 7

Izborni predmeti 4

ŠIFRA NAZIV PREDMETA P+AV+LV ECTS
PMAT 425 Fourierova transformacija i waveleti 3+2+0 8
PMAT 510 Algebarske krive 3+2+0 8
AMAT 510 Integralne transformacije sa primjenama 3+2+0 8
EDU 530 Metodika rada sa nadarenim učenicima 3+2+0 8
CS 430 Formalne metode i izračunljivost 3+2+0 8
CS 410 Teorija kodiranja i informacija 3+2+0 8


Zašto studirati matematiku?


Matematika kao naučna discipina djeluje fascinirajuće i nalazi se na vrhu piramide znanja. Predstavlja skup ideja koje su i same za sebe lijepe i dovoljne da zaokupe ljudsku pažnju. Bez matematike skoro da i nije moguće zamisliti ni jednu ozbiljnu naučnu disciplinu.

Matematika zauzima veoma važno mjesto u savremenoj nauci gdje se često veoma složeni i teški problemi rješavaju svođenjem na matematičke izraze, formule i jednačine čijim rješavanjem se dolazi do rješenja.

Mogućnosti zaposlenja za svršene studente Odsjeka za matematiku su brojne, tako da gotovo svi studenti odmah po završetku studija brzo nalaze zaposlenje. Najboljim studentima se nudi mogućnost zaposlenja na Fakultetu. Studenti nastavnog smjera veoma lako pronalaze zaposlenje kao nastavnici ili profesori matematike i/ili informatike u osnovnim i srednjim školama, a studentima ostalih smjerova nudi se veliki broj mogućih mjesta gdje mogu naći zaposlenje izvan prosvjete, među kojima su: banke, softwareske kuće.

Možda, uz značaj matematike i informatike, o kojima je do sada bilo riječi postoji samo još jedan, ne manje važan razlog, zašto studirati matematiku: Matematičari i informatičari su rijetki stručnjaci koji i danas bez problema nalaze posao.