Odsjek za matematiku je jedan od pet odsjeka Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Matematika je, inače, prisutna na Sarajevskom Univerzitetu od 1950. godine, kada je formirana Katedra za matematiku u sastavu Prirodno-matematičkog odsjeka Filozofskog fakulteta. 1960. godine Prirodno-matematički odsjek prerasta u Prirodno-matematički fakultet sa 5  odsjeka, među kojima je i Odsjek za matematiku.

Djelatnost Odsjeka za matematiku je dvojaka: obrazovna i naučna. U okviru obrazovne djelatnosti studentima se nude veoma kvalitetni sadržaji iz oblasti matematike i informatike.

Studij na Odsjeku za matematiku je organiziran po sistemu 3+2+3 u skladu sa Bolonjskim principima studija, što znači da svi studenti pohađaju obavezne 3 godine studija (odnosno 6 semestara)-I ciklus studija, nakon čijeg uspješnog završetka stiču odgovarajuću diplomu (zavisno od odabranog smjera), nakon čega opcionalno mogu pohađati još 2 godine studija (odnosno 4 semestra)-II ciklusa studija, čiji uspješan svršetak donosi studentima dodatnu diplomu višeg ranga. Studenti koji završe I i II ciklus studija mogu se upisati na III ciklus studija koji traje 3 godine (6 semestara) čijim uspješnim svršetkom dobije se odgovarajuće zvanje u zavisnosti od odabrane oblasti istraživanja.

Na I ciklusu studija koji traje 3 godine student može da se opredijeli za jedan od sljedećih 5 smjerova:

 • Opći smjer
 • Primijenjene matematike
 • Smjer teorijske kompjuterske nauke
 • Nastavnički smjer (Matematika)
 • Nastavnički smjer (Matematika i informatika)

Po uspješnom završetku trogodišnjeg studija, student stiče sljedeća zvanja, ovisno od izabranog smjera (navedeno u istom redoslijedu kao i u prikazu smjerova i studijskih grupa):

 • Bakalaureat/Bachelor matematike
 • Bakalaureat/Bachelor matematike
 • Bakalaureat/Bachelor softverskog inžinjerstva
 • Bakalaureat/Bachelor matematike
 • Bakalaureat/Bachelor matematike i informatike

Na II ciklusu studija koji traje dvije godine student može da se opredijeli za jedan od sljedeća 4 smjera:

 • Opći smjer
 • Primijenjene matematike
 • Teorijske kompjuterske nauke
 • Nastavnički smjer

Po uspješnom završetku II ciklusa studija, student stiče sljedeća zvanja, ovisno od izabranog smjera (navedeno u istom redoslijedu kao i u prikazu smjerova i studijskih grupa):

 • Magistar matematike
 • Magistar primijenjene matematike
 • Magistar softverskog inžinjerstva
 • Magistar matematike

Na Odsjeku za matematiku postoji sljedeći doktorski studiji (III ciklusi studija):

 • Zajednički doktorski studija prirodnih i matematičkih nauka u obrazovanju, Studijski program - Matematika u obrazovanju
 • Doktorski studij matematičkih nauka u Jugoistočnoj Evropi

Po svršetku "Zajednički doktorski studija prirodnih i matematičkih nauka u obrazovanju, Studijski program - Matematika u obrazovanju" dobije se zvanje

 • Doktor matematičkih nauka u obrazovanju
Po svršetku "Doktorskog studija matematičkih nauka u Jugoistočnoj Evropi" dobije se jedno od sljedeća dva zvanja:
 • Doktor matematičkih nauka
 • Doktor kompjuterskih nauka

u zavisnostu od odabrane oblasti istraživanja.

Predmeti na Odsjeku razvrstani su u različite skupine, koje su u nadležnosti pojedinih Katedri Odsjeka za matematiku. Tako, na Odsjeku postoje sljedeće katedre:

 • Katedra za analizu
 • Katedra za algebru i geometriju
 • Katedra za primijenjenu matematiku
 • Katedra za vjerovatnoću i statistiku
 • Katedra za teorijsku kompjutersku nauku
 • Katedra za metodiku nastave

Nastava na Odsjeku za matematiku organizira se u tri vida:

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
 • Laboratorijske vježbe

Na predavanjima se izlažu teoretski koncepti predmeta, koji se razrađuju kroz konkretne primjere i zadatke na auditornim vježbama. Laboratorijske vježbe se organiziraju na onim predmetima na kojima je potrebno da student ovlada praktičnim znanjima kroz rad u laboratoriji. To se pretežno odnosi na predmete iz oblasti teorijske kompjuterske nauke i primijenjene matematike. Odsjek za matematiku raspolaže ili će u bliskoj budućnosti raspolagati sljedećim laboratorijama:

 • Opća laboratorija za kompjuterske nauke (računarski centar)
 • Laboratorija za računarske mreže i arhitekture
 • Laboratorija za paralelno računanje i optimizaciju
 • Laboratorija za primijenjenu matematiku

Praktičan rad na računarima u računarskim laboratorijama organiziran je u skladu sa najvišim standardima. Tako se striktno poštuje pravilo da svaki student ima obezbjeđeno vlastito radno mjesto, što je rijetkost na drugim fakultetima Univerziteta u Sarajevu.

Mogućnosti zaposlenja za svršene studente Odsjeka za matematiku su brojne, tako da gotovo svi studenti odmah po završetku studija brzo nalaze zaposlenje. Najboljim studentima se nudi mogućnost zaposlenja na Fakultetu kao saradnicima u nastavi (asistentima) na predmetima Odsjeka za matematiku. Studenti nastavnog smjera veoma lako pronalaze zaposlenje kao nastavnici ili profesori matematike i/ili informatike u osnovnim i srednjim školama, s obzirom da je taj kadar deficitaran na području cijele Bosne i Hercegovine. Studentima ostalih smjerova nudi se veliki broj mogućih mjesta gdje mogu naći zaposlenje izvan prosvjete, među kojima ćemo spomenuti samo najznačajnije:

 • Banke
 • Softverske kuće
 • Finansijske ustanove
 • Osiguravajući zavodi
 • Zavodi za statistiku
 • Brojni instituti koji imaju potrebu za matematičkim modeliranjem

Tako, treba napomenuti da značajan broj svršenih studenata Odsjeka za matematiku danas rade kao vodeći stručnjaci u prestižnim softverskim kućama, osiguravajućim zavodima i bankama, kako na području Bosne i Hercegovine, tako i u drugim zemljama. Mnogi od bivših studenata Odsjeka za matematiku uspješno su nastavili postdiplomske i doktorske studije na najprestižnijim univerzitetima širom svijeta.

Zašto studirati matematiku?


Matematika kao naučna discipina djeluje fascinirajuće i nalazi se na vrhu piramide znanja. Predstavlja skup ideja koje su i same za sebe lijepe i dovoljne da zaokupe ljudsku pažnju. Bez matematike skoro da i nije moguće zamisliti ni jednu ozbiljnu naučnu disciplinu.

Matematika zauzima veoma važno mjesto u savremenoj nauci gdje se često veoma složeni i teški problemi rješavaju svođenjem na matematičke izraze, formule i jednačine čijim rješavanjem se dolazi do rješenja.

Mogućnosti zaposlenja za svršene studente Odsjeka za matematiku su brojne, tako da gotovo svi studenti odmah po završetku studija brzo nalaze zaposlenje. Najboljim studentima se nudi mogućnost zaposlenja na Fakultetu. Studenti nastavnog smjera veoma lako pronalaze zaposlenje kao nastavnici ili profesori matematike i/ili informatike u osnovnim i srednjim školama, a studentima ostalih smjerova nudi se veliki broj mogućih mjesta gdje mogu naći zaposlenje izvan prosvjete, među kojima su: banke, softwareske kuće.

Možda, uz značaj matematike i informatike, o kojima je do sada bilo riječi postoji samo još jedan, ne manje važan razlog, zašto studirati matematiku: Matematičari i informatičari su rijetki stručnjaci koji i danas bez problema nalaze posao.