Zašto se kod upisivanja fakulteta treba oprijediliti za PMF-Odsjek za matematiku?

Ukoliko imate nedoumice i u dilemi ste šta upisati, znajte da ste na pravom mjestu. Studij matematike i teorijskih kompjuterskih nauka na Odsjeku za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je definitivno pravi izbor. Matematika kao naučna disciplina djeluje fascinirajuće i nalazi se na vrhu piramide znanja. Predstavlja skup ideja koje su i same za sebe lijepe i dovoljne da zaokupe ljudsku pažnju. Bez matematike skoro da i nije moguće zamisliti ni jednu ozbiljnu naučnu disciplinu. Svi studenti koji su završili studij matematike ili kompjuterskih nauka su zaposleni školama te raznim kompanijama i institucijama, a neki i na poznatim univerzitetima širom svijeta.

Koje su prednosti školovanja i kasnije zapošljavanja kod upisa PMF-Odsjek za matematiku

Univerzalnost znanja koja se stiču na Odsjek za matematiku i široka primjena tih znanja je osnovna prednost ovog studija. Možda, uz značaj matematike i kompjuterskih nauka, ne manje važan razlog, zašto studirati na Odsjeku za matematiku jeste: matematičari i informatičari su rijetki stručnjaci koji i danas bez problema nalaze posao.

Dijapazon zanimanja nakon diplomiranja na PMF-Odsjek za matematiku

Nakon uspješnog završetka I ciklusa studija koji traje 3 godine student stiče zvanje bakalaureat/bachelor matematike–nastavnički smjer, bakalaureat/bachelor matematike-matematika i informatike i bakalaureat/ bachelor matematike - softvrskoinženjerstvo u zavisnost od smjera koji je odabran. Nakon dodatne 2 godine II ciklusa studija studija u zavisnosti od odabranog smijera stiče se zvanje Magistra matematike, Magistar matematike - primijenjena matematika i Magistar matematike - softversko inženjerstvo. Po završetku doktorskog studija koji traje 3 godine dobiva se jedno oda dva zvanja: doktor matematičkih nauka i doktor kompjuterskih nauka.

Sa diplomom PMF-Odsjek za matematiku da li sam konkurentan za tržištu rada u EU i kako?

 Značajan broj studenata koji su završili studij na Odsjeka za matematiku danas rade kao vodeći stručnjaci u prestižnim softverskim kućama, osiguravajućim zavodima i bankama, kako na području Bosne i Hercegovine, tako i u drugim zemljama u EU. Mnogi od bivših studenata Odsjeka za matematiku uspješno su nastavili postdiplomske i doktorske studije na najprestižnijim univerzitetima u EU i širom svijeta.

Sa diplomom PMF gdje će mi biti otvorena vrata posla u mojoj državi?

Mogućnosti zaposlenja za studente koji završe neki od studijskih programa na Odsjeka za matematiku su brojne, tako da gotovo svi studenti odmah po završetku studija brzo nalaze zaposlenje. Najboljim studentima se nudi mogućnost zaposlenja na Fakultetu kao sistenti. Studenti nastavnog smjera veoma lako pronalaze zaposlenje kao nastavnici ili profesori matematike i/ili informatike u osnovnim i srednjim školama, s obzirom da je taj kadar deficitaran. Studentima ostalih smjerova nudi se veliki broj mogućih mjesta gdje mogu naćii zaposlenje izvan prosvjete kao što su: banke, softverske kuće, finansijske ustanove, osiguravajući zavodi i brojni instituti koji imaju potrebu za matematičkim modeliranjem. Studenti, koji završe studij na Odsjeku za matematiku, pokazali su se kao dobri stručnjaci u brojnim obrazovnim i naučnim institucijama te privrednim subjektima.

Matematičari i informatičari su rijetki stručnjaci koji i danas bez problema nalaze posao.

O Odsjeku...


Odsjek za matematiku je jedan od pet odsjeka Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Matematika je, inače, prisutna na Sarajevskom Univerzitetu od 1950. godine, kada je formirana Katedra za matematiku u sastavu Prirodno-matematičkog odsjeka Filozofskog fakulteta. 1960. godine Prirodno-matematički odsjek prerasta u Prirodno-matematički fakultet sa 5 odsjeka, među kojima je i Odsjek za matematiku.

Djelatnost Odsjeka za matematiku je dvojaka: obrazovna i naučna. U okviru obrazovne djelatnosti studentima se nude veoma kvalitetni sadržaji iz oblasti matematike i kompjuterskih nauka.