OBAVJEŠTENJE

KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA PRVI CIKLUS STUDIJA U ak.2017/2018.god.

PRIJAVA SE VRŠI OD

23.06.2017.g. – 10.07.2017.g. (od 10h-14h)

POTREBNO JE UPLATITI 40,00 KM NA ŽIRO-RAČUN FAKULTETA

BR. 1610000036020088, SVRHA: PRIJAVA NA KONKURS    

NA UPLATNICI OBAVEZNO NAZNAČITI NA KOJI ODSJEK KANDIDAT KONKURIŠE (npr. MATEMATIKA).

NAKON IZVRŠENE UPLATE KANDIDATI UZ PREDOČENJE UPLATNICE NA ŠALTERU STUDENTSKE SLUŽBE FAKULTETA PREUZIMAJU I POPUNJAVAJU ZAHTJEV ZA UPIS I PRILAŽU SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:

  • prijava na Konkurs/zahtjev za upis u kome je tačno naznačen odsjek/smjer na koji konkurira,
  • originalna svjedočanstva o završenim razredima srednje škole završene u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju odnosno odgovarajuće nostrificirane dokumente za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku nostrifikacije, prilažu se prevedeni i od sudskog tumača ovjereni dokumenti),
  • originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi,
  • original izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju, ne stariju od 6 mjeseci 
  • original uvjerenje o državljanstvu ili ovjerenu kopiju, ne stariju od 6 mjeseci  
  • druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima (posebna priznanja, nagrade, pripadnost kategoriji, dijete šehida, poginulog borca, ratnog vojnog invalida, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, dijete bez oba roditelja)

NAPOMENA: Sve potrebne dokumente kopirati i ovjeriti za vlastite potrebe jer se nakon prijave na Konkurs neće moći podizati na revers!

KRITERIJI I MJERILA ZA RANGIRANJE KANDIDATA NA RANG LISTAMA ZA UPIS U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA JEDAN OD ODSJEKA PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

Rangiranje kandidata izvršit će se prema „ODLUCI“  koja je data u Konkursu za upis studenata na Univerzitetu u Sarajevu za akademsku 2017/2018. godinu i to prema Članu 2. stav 2. Odnosno Član 4. stav 2.  koji se odnosi na rangiranje kandidata prema kriteriju kada nije predviđeno polaganje prijemnog ispita.   

PREDMETI SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA KOJI SU ZNAČAJNI ZA ODABRANI STUDIJ SU:

Odsjek za matematiku: maternji jezik, matematika, informatika i engleski jezik.

- - - - - - - -

Cijene školarine su utvrđene Odlukom o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu, broj:02-05-19288-9/09 od 11.06.2009.godine, koju je donijela Vlada Kantona Sarajevo i to za Prvi ciklus studija:

  • Upisnina za redovne studente koji prvi put upisuju odgovarajuću godinu studija – 100,00 KM
  • Redovni studij čije troškove snose sami studenti iz BiH – 1200,00 KM
  • Vanredni studij za studente iz BiH – 900,00 KM

 

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA ODSJEKU ZA MATEMATIKU PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETU U SARAJEVU U AKADEMSKOJ 2015/2016. GODINI

 

 

NAZIV USTANOVE

ODSJEK/ STUDIJ

BROJ STUDENATA

Redovni studij- troškove studija snosi osnivač Redovni Studij b)- troškove studija snose sami studenti Vanredni  studij c)

 

DL studij d) Strani državljani

 

 
Odsjek za matematiku 55 65 10   5 135
Opći smjer 5 5 1 1 12
Primijenjena matematika 10 10 2   1 23
Teorijska kompjuterska nauka 15 25 3   1 44
Nastavnički smjer (Matematika) 10 12 2 1 25
Nastavnički smjer (Matematika i informatika) 15 13 2   1 31

 

Zašto studirati matematiku?


Matematika kao naučna discipina djeluje fascinirajuće i nalazi se na vrhu piramide znanja. Predstavlja skup ideja koje su i same za sebe lijepe i dovoljne da zaokupe ljudsku pažnju. Bez matematike skoro da i nije moguće zamisliti ni jednu ozbiljnu naučnu disciplinu.

Matematika zauzima veoma važno mjesto u savremenoj nauci gdje se često veoma složeni i teški problemi rješavaju svođenjem na matematičke izraze, formule i jednačine čijim rješavanjem se dolazi do rješenja.

Mogućnosti zaposlenja za svršene studente Odsjeka za matematiku su brojne, tako da gotovo svi studenti odmah po završetku studija brzo nalaze zaposlenje. Najboljim studentima se nudi mogućnost zaposlenja na Fakultetu. Studenti nastavnog smjera veoma lako pronalaze zaposlenje kao nastavnici ili profesori matematike i/ili informatike u osnovnim i srednjim školama, a studentima ostalih smjerova nudi se veliki broj mogućih mjesta gdje mogu naći zaposlenje izvan prosvjete, među kojima su: banke, softwareske kuće.

Možda, uz značaj matematike i informatike, o kojima je do sada bilo riječi postoji samo još jedan, ne manje važan razlog, zašto studirati matematiku: Matematičari i informatičari su rijetki stručnjaci koji i danas bez problema nalaze posao.