Pravila studiranja na III ciklusu studija

U I semestru svi kandidati su obavezni  polagati predmet “Metodologija istraživanja i akademske vještine“  i dva predmeta, iz ponuđene liste predmeta za I semestar, koje će za svakog kandidata odrediti VDS Odsjeka za matematiku, a u skladu sa istraživačkim interesima kandidata. U II semestru kandidat polaže tri predmeta iz ponuđene liste predmeta za II semestar, koje će za svakog kandidata odrediti VDS Odsjeka za matematiku, a u skladu sa istraživačkim interesima kandidata. U III semestru, kandidat je obavezan odbraniti „Doktorski seminar“ kod supervizora /potencijalnog mentora koji nosi 30 ECTS i koji je vezan za rad na doktorskoj disertaciji, što se imenuje kao “Rad na doktorskoj disertaciji – Doktorski seminar”. Doktorski seminari se ne ocjenjuju, već se njegova uspješna odbrana verifikuje u indeksu.

 U IV i V semestru kandidat radi na radnoj verziji doktorske disertacije što se imenuje kao "Rad na doktorskoj disertaciji" sto verifikuje mentor u indeksu svojim potpisom, i što nosi po 30 ECTS po semestru, bez ocjene.

U VI semestru kandidat na ime izrade i odbrane doktorske disertacije stiče pravo na 30 ECTS , što verifikuje mentor svojim potpisom .

Kandidat tokom trajanja doktorskog studija može kod jednog nastavnika polagati najviše dva predmeta.

Kandidat stiče jedno od zvanja predvidenih Zakonom, a u skladu sa oblasti kojoj pripada tema njegove doktorske disertacije .

Stručni naziv koji se stiče je Doktor matematičkih nauka ili Doktor kompjuterskih nauka/znanosti

Nastavni plan i program za III ciklusa studija "Matematičke nauke u jugoistočnoj Evropi"
 (vrijedi za studente upisane od akademske 2016./17. godine)

(Nastavni planovi i programi za studente upisane do akademske 2015./2016. godine)

SEMESTAR I
ŠIFRA NAZIV PREDMETA Br. kontakt sati ECTS
EDU 610 Metodologija istraživanja i akademske vještine (EN) 30 10
-------------- Izborni predmet 1 30 10
-------------- Izborni predmet 2 30 10

SEMESTAR II
ŠIFRA NAZIV PREDMETA Br. kontakt sati ECTS
-------------- Izborni predmet 3 30 10
-------------- Izborni predmet 4 30 10
-------------- Izborni predmet 5 30 10

SEMESTAR III
ŠIFRA NAZIV PREDMETA Br. kontakt sati ECTS
-------------- Rad na doktorskoj disertaciji-Doktorski seminar -------- 30

SEMESTAR IV
ŠIFRA NAZIV PREDMETA Br. kontakt sati ECTS
-------------- Rad na doktorskoj disertaciji ------- 30

SEMESTAR V
ŠIFRA NAZIV PREDMETA Br. kontakt sati ECTS
-------------- Rad na doktorskoj disertaciji ------- 30

SEMESTAR VI
ŠIFRA NAZIV PREDMETA Br. kontakt sati ECTS
-------------- Odbrana doktorske disertacije ------- 30

Predmeti koji imaju isključivo izborni status:

Zašto studirati matematiku?


Matematika kao naučna discipina djeluje fascinirajuće i nalazi se na vrhu piramide znanja. Predstavlja skup ideja koje su i same za sebe lijepe i dovoljne da zaokupe ljudsku pažnju. Bez matematike skoro da i nije moguće zamisliti ni jednu ozbiljnu naučnu disciplinu.

Matematika zauzima veoma važno mjesto u savremenoj nauci gdje se često veoma složeni i teški problemi rješavaju svođenjem na matematičke izraze, formule i jednačine čijim rješavanjem se dolazi do rješenja.

Mogućnosti zaposlenja za svršene studente Odsjeka za matematiku su brojne, tako da gotovo svi studenti odmah po završetku studija brzo nalaze zaposlenje. Najboljim studentima se nudi mogućnost zaposlenja na Fakultetu. Studenti nastavnog smjera veoma lako pronalaze zaposlenje kao nastavnici ili profesori matematike i/ili informatike u osnovnim i srednjim školama, a studentima ostalih smjerova nudi se veliki broj mogućih mjesta gdje mogu naći zaposlenje izvan prosvjete, među kojima su: banke, softwareske kuće.

Možda, uz značaj matematike i informatike, o kojima je do sada bilo riječi postoji samo još jedan, ne manje važan razlog, zašto studirati matematiku: Matematičari i informatičari su rijetki stručnjaci koji i danas bez problema nalaze posao.